Artikel 1. Definities

Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Onder “verkoper” wordt verstaan Zonneveld Uw Topslijter, Maassluis.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de webwinkel benaderbaar via de volgende domeinnamen: topshop.nl, uwtopshop.nl, topwhisky.nl, uwtopwhisky.nl, topgrappa.nl, uwtopgrappa.nl, topcognac.nl, uwtopcognac.nl, toprum.nl, uwtoprum.nl, hierna genoemd als “verkoper”

Artikel 2. Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen teworden.

Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een overeenkomst tussen verkoper en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht door verkoper is bevestigd, dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

Bij het aangaan van de overeenkomst is verkoper gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft verkoper het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4. Prijzen

Alle prijzen en tarieven zijn in Euro.

Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet. Zij zal de koper daarover altijd informeren.

Indien koper een consument is, is consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien verkoper binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gebruik maakt van het in het vorige lid vermelde recht de prijs te verhogen. Consument dient binnen vijf werkdagen na bedoelde prijsverhoging van het recht op ontbinding gebruik te maken. Na voornoemde termijn vervalt dit recht. In geval van bedoelde prijsverhoging na de termijn van drie maanden heeft consument geen recht op ontbinding.

Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals door verkoper is aangegeven, hetzij door het verlenen van korting op de betreffende factuur, hetzij door een creditnota na ontvangst van betaling. Het bedrag van de korting wordt door verkoper steeds vermeld. Ten onrechte genoten betalingskorting zal alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Levering

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering te worden gegund.

Aan de leveringsplicht van verkoper zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.

Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens verkoper, blijft het geleverde eigendom van verkoper.

Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is verkoper zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent verkoper hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan verkoper alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 50 per dag verbeurt.

Ingeval verkoper het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.

Koper is verplicht verkoper direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door verkoper geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan verkoper verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beindigen, indien de koper: a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld; b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door verkoper eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn; c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming; d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is verkoper daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Risico-overgang

Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.

Het door verkoper geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 9. Garantie

Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.

Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde: a. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten; b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt; c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van de verkoper de wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

verkoper is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan (rechts)personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door verkoper zijn geleverd.

verkoper is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van verkoper de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Betaling

verkoper behoudt zich het recht voor vóór levering vooruitbetaling of zekerheid te verlangen. Ook is verkoper gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten totdat door koper zekerheid is gesteld voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen aan verkoper.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat verkoper wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

In geval van overmacht is verkoper gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat verkoper tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

Bij beëindiging als voren bedoeld is verkoper gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is verkoper niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 13. Klachten

Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van verkoper zijn gebracht.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van verkoper zijn gebracht.

Indien de klacht door verkoper juist wordt bevonden, zal verkoper de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.

Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van verkoper is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met verkoper heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin verkoper terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Klachten betreffende de (deel) fakturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van verkoper te zijn gebracht.

Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door verkoper in behandeling genomen.

Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Merk- en handelsnaam

Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door verkoper in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verkoper.

Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van verkoper nauwgezet opvolgen.

Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 25000 per overtreding, onverminderd het recht van verkoper volledige schade-vergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper zijn niet toegestaan.

Indien retourzendingen zonder toestemming van verkoper geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

Retourzendingen zonder toestemming van verkoper ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door een bevoegde rechter, behoudens bevoegdheid van verkoper het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.